Olika bostadsrättsfrågor

Proposition 2002/03:12

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-22
Registrering
2002-10-23
Bordläggning
2002-10-30
Hänvisning
2002-11-05
Motionstid slutar
2002-11-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Olika bostadsrättsfrågor
Regeringens proposition 2002/03:12

Olika bostadsrättsfrågor

Prop.

2002/03:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 oktober 2002
Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa ändringar i bostadsrättslagen.
Efter en utvärdering av reglerna som syftar till att förhindra före- komsten av ekonomiskt osunda bostadsföretag föreslås att ingen av de två intygsgivare som enligt lagen skall granska bl.a. den ekonomiska planen skall få ha någon koppling till det projekt som intyget avser. Vidare föreslås att de uppgifter som intygsgivningen skall avse preciseras i lagen. Dessutom föreslås en särskild bestämmelse om intygsgivarnas skadeståndsansvar

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:BoU2
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.