Olagligt statsstöd

Proposition 2012/13:84

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Registrering
2013-03-12
Inlämning
2013-03-12
Bordläggning
2013-03-12
Hänvisning
2013-03-13
Motionstid slutar
2013-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2012/13:84

Olagligt statsstöd

Prop.

2012/13:84

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Annie Lööf

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. I förslaget redovisas och regleras stödgivares och stödmottagares skyldigheter när statligt stöd som omfattas av artikel 107.1 i
EUF-fördraget
har lämnats utan att anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i fördraget har iakttagits, s.k. olagligt stöd.

I lagförslaget anges att den som lämnat olagligt stöd ska återkräva det och att det av
EU-rätten
följer att den som mottagit sådant stöd ska återbetala det jämte ränta.

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.