Till innehåll på sidan

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

Proposition 2014/15:122

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-05-28
Bordlagd
2015-05-29
Hänvisad
2015-06-02
Motionstid slutar
2015-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2014/15:122

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Prop.

och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare

2014/15:122
vid omgivningsbuller
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 28 maj 2015
Stefan Löfven
Mehmet Kaplan
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra plan-

och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna innebär bl.a.

att förfarandet att upphäva s.k. tomtindelningar förenklas, att bestämmel-

serna om detaljplanernas genomförandetid förtydligas och att reglerna om

hur markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas under detalj-

planeprocessen samordnas. Kretsen av personer som får

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:227) om färdigställandeskydd.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.