Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Proposition 2018/19:58

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-03-05
Bordlagd
2019-03-05
Hänvisad
2019-03-06
Motionstid slutar
2019-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2018/19:58

Ny ordning för att främja god sed och hantera

Prop.

oredlighet i forskning

2018/19:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina. I lagen regleras att en forskare ansvarar för att följa

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.