Ny marknadsföringslag

Proposition 2007/08:115

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Registrering
2008-03-12
Inlämning
2008-03-12
Bordläggning
2008-03-13
Hänvisning
2008-03-14
Inlämning
2008-03-14
Motionstid slutar
2008-04-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ny marknadsföringslag

Regeringens proposition 2007/08:115

Ny marknadsföringslag

Prop.

2007/08:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2008

Fredrik Reinfeldt

Nyamko Sabuni

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att marknadsföringslagen (1995:450) ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås vissa ändringar i andra författningar på det marknadsrättsliga området. Genom den föreslagna lagstiftningen genom- förs Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU21
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.