Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Proposition 2017/18:80

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-01-30
Bordlagd
2018-01-30
Hänvisad
2018-01-31
Motionstid slutar
2018-02-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:80

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Prop.

2017/18:80
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 januari 2018
Stefan Löfven
Åsa Regnér
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. upphävs och ersätts av en ny lag om bostadsanpassningsbidrag.
Flertalet av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser förtydligas och anpassas till rådande praxis.
Därutöver föreslås att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag, oavsett om denne äger bostaden eller är nyttjanderättshavare. Det förs in i den nya

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om bostadsanpassningsbidrag.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.