med förslag till ny plan- och bygglag

Proposition 1985/86:1

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86: 1

med förslag till ny plan- och bygglag

m

Regeringen föreslår riksdagen att anta del törslaii som
har lagils upp i bifogade indrag av reperingsprolokoil den 23 maj I9S5,

Pä regeringens vägnar

OlofFalmc

Hans
Gustafsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen läggs fram förslag om en ny plan- och
bygglag, PBL. som skall ersätia bl. a. byggnadslagen (1947:385).
byggnadsstadgan (1959:612) och lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden
vid olovligt byggande m.m.

Förslaget bygger i väsentliga delar
på principerna i gällande ratt men innebär en genomgripimde systematisk
omarbetning av dagens lagstiftning saml en föienkling och moLiernisering av
iegcl>ysleniel.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.