med förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

Proposition 1990/91:92

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdemokraterna
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Bordläggning
1991-02-12
Inlämning
1991-02-12
Hänvisning
1991-02-13
Motionstid slutar
1991-03-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regenngens proposition

1990/91: 92

med förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

Prop.

1990/91: 92

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bi
fogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 februari 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Ulf Lönnqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en ny bostadsrättslag som avser att er-
sätta nu gällande bostadsrättslag (1971:479). Lagförslaget bygger på den
gällande lagen. Lagstiftningen har dock gjorts om såväl språkligt som redak-
tionellt. Flera sakliga nyheter har tillkommit

Det lagstadgade kravet på att en bostadsrättsförening måste ha minst fem
medlemmar kompletteras med en bestämmelse om att det i föreningsfastig-
heten skall finnas minst

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.