Till innehåll på sidan

med förslag till lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

Proposition 1975/76:164

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:164

Regeringens proposition

1975/76:164

med
forslag till lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byg­gande m. m.;

beslutad
den 11 mars 1976.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

INGVAR
CARLSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag till lag om påföljder och ingripanden vid
olovligt byggande m. m. Lagen avses ersätta nuvarande bestämmelser om straff,
handräckning m. m. i byggnadslagen (1947:385) och i byggnads­stadgan
(1959:612).

I
sak innebär förslaget bl. a. att bestämmelserna om straff för överträdelse av
byggnadsförfattningarna

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.