Kvalitet i förskolan

Proposition 2004/05:11

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Registrering
2004-09-28
Inlämning
2004-09-28
Bordläggning
2004-09-28
Hänvisning
2004-09-30
Motionstid slutar
2004-10-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2004/05:11

Kvalitet i förskolan

Prop.

2004/05:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 september 2004

Göran Persson

Lena Hallengren

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas regeringens förslag och bedömningar när det gäller förskolans kvalitet och utveckling. Förskolans uppdrag, i enlighet med läroplanen, kvarstår oförändrat. Förskolan bör dock bli en egen skolform som har gemensamma övergripande mål med övriga skolformer samt ledas av en rektor som skall samordna det pedagogiska arbetet inom sitt ansvarsområde.

Lärare med lärarexamen bör ha det övergripande ansvaret för barnens utveckling och lärande i förskolan. Därutöver kan det finnas annan

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om statsbidrag till kommuner för personalförstärkning i förskolan (avsnitt 7).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.