Till innehåll på sidan

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förvaltninpdomstolar, m.m.

Proposition 1971:30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj: ts proposition nr 30 år 1971

Prop. 1971:30

Nr 30

Kungl.
Maj:ts propoåtioii till riksdagen med försteg till lag om allmänna
förvaltningsdomstolar, m.m.; given Stockholms slott den 12 mara 1971.

Kungl.
Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över juslitieärenden och lagrådets protokoll samt Kungl. Maj:ts och kyrkomötets
bilagda skrivelser, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande
till riksdagen föredragande depar­tementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

LENNART
GEUER

Propositionens
liuTndsakliga innehåll

I
propositionen föresläs tre nya lagar av central betydelse på den offentliga
förvaltningens område: lag om allmäima förvaltningsdomsto­lar,
förvaltningsprocesslag

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.