Kungl. Maj.ts proposition nr 131

Proposition 1947:131

Antal sidor
412
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
Kungl. Maj.ts proposition nr 131.

1

Nr 131.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till byggnadslag

m. m.; given Stockholms slott den 28 februari

194-7.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll

vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag

till

1) byggnadslag;

2) lag angående ändring i lagen den 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna

vägar;

3) lag angående ändring i lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda

vägar;

4) lag om ändrad lydelse av 33 § civilförsvarslagen den 15 juli 1944 (nr

536); samt

5) lag angående ändrad lydelse av 8 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249)

om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

GUSTAF.

Herman

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.