Till innehåll på sidan

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m.

Proposition 1972:6

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj:ts proposition nr 6 år 1972

Prop. 1972:6

Nr 6

Kimgl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om faststäUande av könstilUiörighet i
vissa faU, m. m.; given Stockholms slott den 3 de­cember 1971.

Kungl,
Maj:t viU härmed, under åberopande av bUagda utdrag av StatsrådsprotokoUet över
justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen att bifaUa de
förelag om vars avlåtande tiU riksdagen föredra­ganden hemstäUt,

GUSTAF ADOLF

CARL
LIDBOM

Propositionens
hovudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att personer som är intersexueUa skaU kunna få faststäUt
att de tillhör annat kön än det som antecknats för dem i kyrkobokföringen.
Beslut om faststäUelse skaU enUgt förslaget meddelas

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.