Till innehåll på sidan

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1974:135

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl,
Maj:ts proposition nr 135 år 1974                    Prop. 1974:135

Nr 135

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa
organisationsfrågor m.m. röran­de försvaret; given den 25 oktober 1974.

Kungl. Maj:l vill härmed, under
åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden,
föreslå riksdagen all bifalla de förslag, om vars avlåtande till riksdagen
föredragande departements­chefen hemställt.

CARL GUSTAF

ERIC HOLMQVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås vissa
organisationsförändringar beträffande myndigheter på lägre regional och lokal
nivå inom krigsmakten. Förslagen innebär beträffande armén bl. a. att
försvarsområdesstaberna inom de försvarsområden

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.