Kungi. Maj:ts proposition nr 180 år 1961

Proposition 1961:180 - höst

Antal sidor
98
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
höst

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kungi. Maj:ts proposition nr 180 år 1961

1

Nr 180

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående översyn av rikets

indelning i borgerliga primärkommuner; given

Stockholms slott den 13 oktober 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över inrikes ärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels antaga härvid fogat förslag till lag angående ändring i lagen den 13 juni

1919 (nr 293) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning, dels ock

hifalla det förslag i övrigt om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen

hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Rune B. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.