KungI. Maj:ts proposition med försag till skadeståndslag m.m.

Proposition 1972:5

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj:ts proposition nr 5 år 1972

Prop. 1972: 5

Nr 5

Kungl.
Maj:ts proposition med förslag tiU skadeståndslag m. m.; ven Stockholms slott
den 14 januari 1972

Kungl.
Maj:t viU härmed, under åberopande av bUagda utdrag av StatsrådsprotokoUet över
justitieärenden och lagrådets protokoU, föreslå rUcsdagen att bifaUa de förslag
om vars avlåtande tUl riksdagen föredra­ganden hemställt.

GUSTAF ADOLF

LENNART
GEUER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Genom
propositionen läggs fram förslag tUl skadeståndslag jämte förslag tiU vissa
följdändringar i annan lagstiftning.

Förslaget
innebär, att motsvarighet till de nuvarande allmänna ska-deståndsbestämmelsema
i 6 kap, strafflagen (SL) tas upp i

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.