Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Proposition 1994/95:230

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Bordläggning
1995-05-30
Inlämning
1995-05-30
Hänvisning
1995-05-31
Motionstid slutar
1995-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1994/95:230

Kommunal översiktsplanering enligt plan- och
bygglagen, m.m.

Prop.

1994/95:230

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 1995

Mona Sahlin

Margareta Winberg
(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ändringar i plan- och bygglagen
(1987:10), PBL, som innebär krav på ökad miljöhänsyn i den fysiska
planeringen. Regeringens utgångspunkt är därvid att den fysiska
planeringen skall ses som en integrerad del i en samlad miljöpolitik.

Genom förslagen betonas den kommunala översiktsplaneringens roll i
miljöarbetet. Förslag läggs fram som innebär en förstärkning av
översiktsplaneringen enligt PBL. Medborgarinflytandet föreslås utvidgas.
Vidare

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:BoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Följdmotioner (12)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.