Höständringsbudget för 2018

Proposition 2018/19:2

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-15
Bordlagd
2018-11-15
Hänvisad
2018-11-20
Motionstid slutar
2018-11-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
2018/19:2
Höständringsbudget för 2018

Regeringens proposition
2018/19:2
Höständringsbudget för 2018
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 november 2018
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2018.
P R O P . 2 0 18 / 1 9: 2
Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...............................................................................................................

6

1

Förslag till riksdagsbeslut .......................................................................................

9

2

Inledning ................................................................................................................

15

2.1

Propositionen

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 inrätta tre jubileumsfonder för att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och Estland, Lettland respektive Litauen samt att för anslaget 1:3 Nordiskt samarbete under utgiftsområde 5 Internationell samverkan besluta om ett kapitaltillskott på högst 10 000 000 kronor till respektive fond (avsnitt 3.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018-2022 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till EIT Raw Materials på högst 1 200 000 kronor, EIT Digital på högst 400 000 kronor och KIC InnoEnergy SE på högst 700 000 kronor (avsnitt 3.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.