Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Proposition 2016/17:132

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-03-06
Bordlagd
2017-03-14
Hänvisad
2017-03-15
Motionstid slutar
2017-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Regeringens proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksproduktdirektivets

Prop.

bestämmelser om
e-cigaretter

2016/17:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 2017

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaks- produktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering om bl.a. åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straff- ansvar. Förslagen föreslås i huvudsak genomföras i en ny lag om elek- troniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det föreslås

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.