Fler bostäder åt unga och studenter

Proposition 2013/14:59

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Registrering
2013-12-17
Inlämning
2013-12-17
Bordläggning
2013-12-18
Hänvisning
2013-12-20
Motionstid slutar
2014-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:59

Fler bostäder åt unga och studenter

Prop.

2013/14:59
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 december 2013
Fredrik Reinfeldt
Stefan Attefall
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att ändringar görs i plan- och bygglagen (2010:900).
Ändringarna innebär att avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet alltid ska få göras vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter på en vind. Ändringarna innebär även att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Propositionen innehåller därutöver förslag om att den maximala tiden för tidsbegränsat bygglov förlängs till femton år och att byggprocessen

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.