Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:146

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-04-01
Bordlagd
2020-04-01
Hänvisad
2020-04-02
Motionstid slutar
2020-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:146

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare

Prop.

åtgärder med anledning av coronaviruset

2019/20:146

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 april 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen
covid-19.

Propositionen innehåller förslag om att det ska införas en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vid extraordinära händelser i fredstid kan meddela föreskrifter om att den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning

Förslagspunkter (6)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.1 och 5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU56
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.2 och 5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU56
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.3 och 5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU56
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.4 och 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU56
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 5 000 000 000 kronor (avsnitt 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU56
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU56
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.