Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Proposition 2015/16:78

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-12-17
Bordlagd
2015-12-17
Hänvisad
2015-12-18
Motionstid slutar
2016-01-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:78

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Prop.

2015/16:78

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2015

Margot Wallström

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att den svenska regleringen skärps ytterligare. Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Förslagen innebär att det införs ett särskilt straffansvar

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.