Ett likviditetsverktyg för fonder

Proposition 2022/23:65

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-28
Bordlagd
2023-03-07
Hänvisad
2023-03-08
Motionstid slutar
2023-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:65

Ett likviditetsverktyg för fonder

Prop.

2022/23:65
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2023
Ulf Kristersson
Niklas Wykman
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag om att reglera fondbolags användning av ett likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing. Syftet med swing pricing är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid nettoflöden in i eller ut ur fonden. Ett annat syfte är att göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten. Förslagen innebär i huvudsak

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU37
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU37
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.