Ett första steg för en enklare plan- och bygglag

Proposition 2006/07:122

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Registrering
2007-05-25
Inlämning
2007-05-25
Inlämning
2007-05-30
Bordläggning
2007-05-30
Hänvisning
2007-05-31
Motionstid slutar
2007-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2006/07:122

Ett första steg för en enklare plan- och bygglag

Regeringens proposition

Ett första steg för en enklare plan- och bygglag

Prop.

2006/07:122

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2007

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen (1987:10). Förslagen är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda. Ändringar föreslås i lagens bestämmelser om allmänna intressen som skall beaktas, om översiktsplan och detaljplan, om bygglov samt om påföljder och

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen godkänner att Sverige i fråga om tillträde till Århuskonventionen återkallar sin reservation för genomförandet av konventionens krav i artikel 9.2 om tillgång till rättslig prövning för miljöorganisationer avseende sådana beslut om detaljplan som är förenade med krav på miljökonsekvensbeskrivning (avsnitt 12).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.