En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Proposition 2013/14:141

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Registrering
2014-03-14
Inlämning
2014-03-14
Inlämning
2014-03-18
Bordläggning
2014-03-18
Hänvisning
2014-03-19
Motionstid slutar
2014-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:141

En svensk strategi för biologisk mångfald och

Prop.

ekosystemtjänster

2013/14:141
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Lena Ek
(Miljödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition redovisas regeringens samlade strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Strategin har betydelse inte bara för flera av de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet utan också för de internationella mål som kallas Aichimålen, dvs. målen i den strategiska plan för biologisk mångfald
2011–2020
som har antagits inom konventionen för biologisk mångfald, samt för målen i EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020. Strategin består av de etappmål

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.