En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Proposition 2022/23:73

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-09
Bordlagd
2023-03-09
Hänvisad
2023-03-10
Motionstid slutar
2023-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:73

En särskild straffbestämmelse för deltagande i

Prop.

en terroristorganisation

2022/23:73
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2023
Ulf Kristersson
Pål Jonson
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terroristbrottslagen,
deltagande i en terroristorganisation
. Brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Straffskalan ska vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt ska straffskalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärningsmannen lett terroristorganisationen ska

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i terroristbrottslagen (2022:666).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.