En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Proposition 2018/19:158

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-04
Bordlagd
2019-09-05
Hänvisad
2019-09-10
Motionstid slutar
2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Regeringens proposition 2018/19:158

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Prop.

2018/19:158

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 augusti 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny reglering för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensions- institut (andra tjänstepensionsdirektivet) med avseende på en ny typ av institut, tjänstepensionsföretag. Andra tjänstepensionsdirektivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut

Förslagspunkter (32)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tjänstepensionsföretag.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.