Till innehåll på sidan

En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Proposition 2016/17:104

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-01-30
Bordlagd
2017-01-31
Hänvisad
2017-02-01
Motionstid slutar
2017-02-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:104

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb

Prop.

och hållbar tillväxt i hela landet

2016/17:104

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 januari 2017

Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030.

I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till övergripande mål för livsmedelsstrategin.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för det strategiska området Regler och villkor.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för det strategiska området Konsument och marknad.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för det strategiska området Kunskap och innovation.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.