Till innehåll på sidan

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

Proposition 2017/18:123

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-06
Bordlagd
2018-03-06
Hänvisad
2018-03-07
Motionstid slutar
2018-03-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:123

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel

Prop.

och människoexploatering

2017/18:123

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel föreslår regeringen en tydligare brottsbeskrivning, ett bättre skydd för barn och en skärpning av straffskalan. I sak föreslås att de s.k. otillbörliga medlen ska förtydligas, att straffansvar för brott mot en person som är under arton år ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om offrets ålder och att minimistraffet för människohandel, mindre grovt brott, ska skärpas till fängelse i sex

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.