Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

Proposition 2015/16:147

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-22
Bordlagd
2016-03-22
Hänvisad
2016-03-23
Motionstid slutar
2016-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:147

Ändring av en avvisningsbestämmelse i

Prop.

utlänningslagen

2015/16:147
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2016
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen om formella avvisningsgrunder i utlänningslagen (2005:716). Ändringen innebär ett förtydligande av att en sådan utlänning får avvisas som har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna landet efter viseringstidens utgång eller efter att den viseringsfria tiden har löpt ut. Ändringen är nödvändig för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt
EU-rätten.

Lagändringen föreslås träda

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.