Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige

Proposition 2014/15:39

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-12-19
Bordlagd
2014-12-19
Hänvisad
2015-01-12
Motionstid slutar
2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2014/15:39

Vissa frågor om utlandssvenska elevers

Prop.

utbildning i Sverige

2014/15:39
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 december 2014
Stefan Löfven
Aida Hadzialic
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) när det gäller riksinternatskolor.
Regeringen får enligt skollagen besluta att ge en internatskola ställning som riksinternatskola. Sådana skolor har enligt lagen till uppgift att anordna grundskola och gymnasieskola eller någon av dessa skolformer för i första hand utlandssvenska elever. Det finns i dag tre fristående grund- och gymnasieskolor som har ställning som riksinternatskolor. I propositionen föreslås bl.a. att regeringens

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.