Vuxenutbildning för integration och arbete

Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kvalitet och likvärdighet i vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell skolpeng samt nationell standard för lärarledd undervisningstid i komvux och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nytt upphandlingssystem som premierar kvalitet före kvantitet i vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge alla rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka antalet platser i yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka sfi-utbildningen för att öka kvaliteten och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att dra in ersättningen för dem som har upprepad ogiltig frånvaro från sfi-undervisningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att slopa avskrivningen av studielån vid 68 års ålder och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa skattelättnader för att uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton att använda vid vidareutbildning och omskolning och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre arbetsvillkor för lärare inom den kommunala vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att skapa ett mer kontrollerat intag av nya elever inom komvux och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att elever inom komvux som har behov av särskilt stöd får tillgång till elevhälsa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vuxenutbildning är viktig för Sveriges utveckling och en hörnpelare för livslångt lärande. Sverige behöver en väl utbyggd vuxenutbildning för de som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. Det är därför vår ambition att driva politik som möjliggör en tillgänglig vuxenutbildning där kvalitet sätts i första rum.

Varje människa ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunska­per och färdigheter under hela livet. Därför krävs inte bara en bra skola för barn och ungdomar, utan också en väl utvecklad vuxenutbildning. Fler måste få möjlighet att omskola sig eller förbättra sina grundkunskaper. På så sätt får fler nya chanser i livet.

Ökad kvalitet och likvärdighet i vuxenutbildningen

Kommunal vuxenutbildning erbjuds i form av kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Antalet elever inom komvux har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden och i dag studerar totalt 387 000 elever inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare. Den stora ökningen finns framförallt i den grupp av elev­er som läser på grundläggande nivå, en grupp som nästan dubblerats de senaste tio åren. Många elever läser på distans, redan innan coronapandemin läste mer än var fjärde elev på distans. 

I skollagen föreskrivs att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oav­sett var i landet den anordnas. Vuxenutbildningens målgrupp är mycket blandad och elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Därtill ska utbildningen inom komvux alltid anpassas utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar, vilket gör att utbildningen kan variera både till längd och innehåll. Liberalerna menar att om de högt ställda kraven ska kunna realiseras kräv politiska reformer som möjliggör det.

Liberalerna vill se en nationell finansieringsmodell som främjar kvalitet och resultat, men som även premierar elevernas arbetsmarknadsetablering. Liberalerna föreslår att en nationell skolpeng för vuxenelever ska införas. Detta för att möjliggöra ökad kvalitet och likvärdighet. Därtill vill Liberalerna skapa en nationell standard för hur många tim­mars lärar-ledd undervisning en heltidskurs i komvux bör omfatta.

Ska komvux bli en likvärdig skolform som sätter kvalitet i första rum måste det tas initiativ till en statlig utredning med syfte att ta fram ett alternativ till dagens upphand­lingssystem. Det är viktigt att alternativet tas fram och utvecklas i tät dialog med profes­sionen. Syftet med att arbeta fram ett nytt upphandlingssystem är att ta fram en modell som fördelar resurser genom indikatorer som premierar kvalitet, lärarledd undervisning och progression.

Vuxenutbildningen ska öppna nya vägar åt fler

Under de senaste åren har möjligheterna för unga vuxna att läsa in grundläggande och särskild behörighet på komvux stärkts. Liberalerna menar dock att vi behöver gå längre än så. Dagens arbetsmarknad är krävande och kompetensnivån behöver generellt höjas hos stora grupper medborgare om de ska ha en god chans att vara med och delta på arbetsmarknaden. Trots det kan kommunerna i dag neka personer plats. Med anledning av det vill Liberalerna således att rätten att läsa in grundläggande och särskild behörig­het inom den kommunala vuxenutbildningen ska utsträckas till att omfatta alla.

För att fler ska välja att studera inom den kommunala vuxenutbildningen är det viktigt att den är tillgänglig i hela landet och att det finns alternativ med hög kvalitet att välja mellan. I syfte att stärka kvaliteten och samtidigt förbättra tillgängligheten till kommunal vuxenutbildning i hela landet vill Liberalerna införa lagen om valfrihet, LOV, för både sfi och komvux.

Bygg ut yrkeshögskolan

För att öka kompetensen i Sverige och se till att fler kommer ut på arbetsmarknaden vill Liberalerna fortsätta att bygga ut den framgångsrika yrkeshögskolan med fler platser. Yrkesutbildningar spelar en viktig roll, inte minst för att nyanlända ska komma i arbete. Nu kan vi dock se att behovet av fler platser i yrkeshögskolan både har ökat påtagligt och blivit än mer akut till följd av pandemins skadeverkningar, då många har förlorat sina jobb. Liberalerna vill att fler platser i yrkeshögskolan ska prioriteras högt inom den förda politiken om vuxenutbildningarna.

Liberalerna vill även öka kraven på de fristående aktörer som vill bedriva utbildning inom ramen för yrkeshögskolan. Det ska ställas krav på adekvat kunskap och tillgång till relevant kompetens i aktörens ledning. Vi vill även att de praktiska förutsättningarna hos aktören uppfyller höga kvalitetskrav och kontrolleras därefter. Vidare ska den under­visande personalen inom yrkeshögskolan erbjudas kompetensutvecklande insatser.

En stärkt sfi-utbildning

Att kunna svenska handlar om frihet och självbestämmande. Språket ger egenmakt. Det gäller inte minst kvinnor som måste få stå på egna ben både i förhållande till samhället men också till sin partner. Svenska för invandrare måste bli flexiblare och mer individ­anpassad och det ska ställas tydliga krav. En akademiker och en analfabet har självklart helt olika förutsättningar att ta till sig svenska språket.

Liberalerna menar att det dessutom måste finnas goda möjligheter att läsa en sfi‑utbildning på kvällar och helger samt under sommaren. Det ska finnas goda möjlig­heter att studera sfi och kombinera det med exempelvis föräldraledighet eller jobb. Det finns samtidigt ett problem med att många fastnar allt för länge i sfi-studier. Det behövs ett ökat fokus på progression och kunskap.

Liberalerna vill införa en kontrollstation efter 52 veckors sfi-studier. Om en elev endast uppnått begränsade resultat efter den tiden i skolbänken, ska vederbörande i stället slussas ut i jobb eller arbetsplatsförlagd praktik. Syftet med det är dels att låta eleven öva på det svenska språket genom jobbet, samt att ge eleven möjlighet till en relevant erfarenhet från arbetslivet. Liberalerna vill även att alla kommuner ska erbjuda yrkessvenska och samarbeta med det lokala näringslivet. Syftet är att fler nyanlända ska få möjlighet att studera enklare yrkessvenska ute på en arbetsplats.

Kommuner måste se till att det finns svenska för föräldralediga, till exempel inom ramen för öppna förskolan. Den som får försörjningsstöd, även under föräldraledighet, ska läsa svenska annars minskar försörjningsstödet. Att vara tydlig med vad som för­väntas av alla, framförallt när man ber om samhällets ekonomiska stöd, är en självklar­het för oss.

Liberalerna vill även se över möjligheterna att dra in ersättningen för dem som skol­kar från sfi-undervisningen. Nyanlända som deltar i etableringsprogrammet hos Arbets­förmedlingen kan få etableringsersättning. Om man deltar i programmet på heltid utgår en ersättning på 308 kronor skattefritt per dag. I dag saknas det dock bestämmelser om att ersättningen ska vara kopplad till närvaro. Först efter 30 dagars frånvaro i följd skrivs en person ut från etableringsprogrammet. Liberalerna föreslår att utreda huruvida ersätt­ning bör slopas helt för en månad om man uteblir utan giltiga skäl från sfi-undervisningen.

Studiemedel och individuell kompetensutveckling

För att stimulera framväxten av ett allt längre arbetsliv vill Liberalerna se över ålders-gränserna i studiemedelssystemet i syfte att höja dessa. Samtidigt är det viktigt att låne-delen betraktas som ett lån för kompetensutveckling som inte skrivs av vid en viss ålder. Liberalerna föreslår därför att framtida studielån inte ska kunna skrivas av vid 68 års ålder och i det avseendet jämställas med andra lån.

Liberalerna vill fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Genom skattelättnader vill vi uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton att använda vid vidareutbildning och omskol­ning.

Uppvärdera lärarna inom vuxenutbildningen

Att lärarna inom den kommunala vuxenutbildningen har goda villkor och förutsättning­ar att bedriva sin undervisning är en förutsättning för att komvux ska fungera väl. Det är glädjande att Skolverkets siffror visar att andelen behöriga lärare i komvux är hög jäm­fört med andra skolformer, men fortfarande är var fjärde lärare i komvux inte behörig. Det kräver åtgärder, då välutbildade och behöriga lärare är viktigt för elevernas kunskaps­utveckling.

Liberalerna vill aktivt prioritera den svenska lärarkårens fortbildning. Det handlar om att ge redan legitimerade lärare möjlighet att fortbilda sig akademiskt, exempelvis ge-nom vidare studier i sitt undervisningsämne. Lärare ska också ha hög lön och det ska finnas möjliga karriärvägar med tydliga och transparenta kriterier. Liberalerna vill även satsa på höjda löner för komvuxlärare som arbetar i socialt utsatta områden.

Sedan Liberalerna införde lärarlegitimationerna och karriärtjänsterna med statliga lönesatsningar har lärarkårens löneläge förbättrats markant. Det är bra, men inte tillräck­ligt. För att motarbeta lärarbristen och behålla de redan yrkesverksamma lärarna gör Liberalerna dock nu bedömningen att fokus måste ligga på att förbättra arbetsmiljön och villkoren för lärarna. Det gäller inte minst inom vuxenutbildningen, där lärarnas arbets­miljö och villkor är undermåliga.

En viktig faktor som har en negativ effekt för komvuxlärarnas förutsättningar att utföra sina jobb är det okontrollerade, kontinuerliga intaget av elever som sker inom den kommunala vuxenutbildningen. Det skapar stress och försämrar möjligheterna för lärar­na att strukturera och planera undervisningen. I en rapport från Lärarförbundet fram­kommer det exempelvis att hela fyra av tio skolor tar emot nya elever ungefär en gång i veckan.

Bättre struktur och stöd inom vuxenutbildningen

Liberalerna förespråkar tydligare regleringar för att hindra ett okontrollerat kontinuerligt intag av nya elever i komvux. Det kan regleras genom intag vid fasta tidpunkter under året, exempelvis kvartalsvis. Hur ofta och när intag ska ske bör självfallet avgöras base­rat på lokala förutsättningar och behov. Det bör regleras genom mer fasta tidpunkter, som exempelvis en gång per kvartal. Vi är måna om att bevara komvux uppdrag att be­driva utbildning som präglas av flexibilitet, men som det fungerar i dag försvåras upp­draget för skolor och lärare att organisera utbildningen och strukturera undervisningen. Mottagandet av nya elever måste ske under mer ordnade former.

Komvux ska utgå från varje elevs förutsättningar. Det ställer höga krav på utbildnings­anordnarna. Detta inte minst då många av eleverna som i dag går på komvux har stora behov av särskilt stöd, vilket inte minst är fallet för många av de nyanlända eleverna. Inom komvux finns det även många elever som har stått långt från arbetsmarknaden och som lider av psykisk ohälsa.

Trots det förändrande elevunderlaget och behovet av stöd som många lärare inom komvux ger uttryck för, så finns det i dag inget lagkrav på att vuxenutbildning ska ha elevhälsa eller tillgång till speciallärare. Bestämmelserna om särskilt stöd i skollagen gäller inte för vuxenutbildningen. Däremot anger skollagen att alla elever, alltså även elever inom vuxenutbildningen, ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. I dag varierar tillgången till elevhälsa och särskilt stöd för elever inom vuxen­utbildningen mellan olika kommuner. Liberalerna menar att ambitionen måste vara att alla kommuner ska erbjuda elevhälsa på komvux baserat på det behov som finns. 

 

 

Maria Nilsson (L)

 

Roger Haddad (L)

Johan Pehrson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

 

Yrkanden (12)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kvalitet och likvärdighet i vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell skolpeng samt nationell standard för lärarledd undervisningstid i komvux och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nytt upphandlingssystem som premierar kvalitet före kvantitet i vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge alla rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka antalet platser i yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka sfi-utbildningen för att öka kvaliteten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att dra in ersättningen för dem som har upprepad ogiltig frånvaro från sfi-undervisningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att slopa avskrivningen av studielån vid 68 års ålder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa skattelättnader för att uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton att använda vid vidareutbildning och omskolning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre arbetsvillkor för lärare inom den kommunala vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att skapa ett mer kontrollerat intag av nya elever inom komvux och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att elever inom komvux som har behov av särskilt stöd får tillgång till elevhälsa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.