Västkustbanan

Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av Västkustbanan med dubbelspår längs hela sträckningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västkustbanan är järnvägen mellan Göteborg och Lund/Malmö, i förlängningen hela sträckan mellan Oslo och Köpenhamn. En sträcka där många människor dagligen pendlar till både arbete, studier och fritidsaktiviteter. Järnvägen förbinder några av Skandinaviens största och viktigaste befolkningscentra. I korridoren Oslo–Göteborg–Köpenhamn finns 8 av Skandinaviens 20 miljoner invånare. Här finns också 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet och många universitet, högskolor och forsk­ningsanläggningar, vilka tillsammans bildar en viktig tillväxtkorridor. På västkusten bor nästan 1/3 av Sveriges befolkning.

Trots att Trafikverket har pekat ut Västkustbanan Lund–Göteborg som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser har den 283 kilometer långa järnvägen fort­farande 34 kilometer enkelspår. Dubbelspår längs hela Västkustbanan skulle medföra ökad kapacitet med fler avgångar och fler tåg, snabbare transporter, kortare restider och ökad punktlighet. Den förbättrade tillgängligheten bidrar till att skapa en större arbets­marknad där fler kan bo kvar på sin hemort och pendla till arbetet. Mer godstrafik kan dessutom föras över från väg till järnväg, vilket minskar belastningen på vägarna och minskar antalet trafikolyckor och dödsfall i trafiken. Miljövinsterna är tydliga genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Beslut om att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår togs av riksdagen redan 1992/93. Trots att det därmed har gått 25 år sedan beslutet togs är utbyggnaden fortfa­rande inte fullt genomförd. Omkring 15 procent av sträckan saknar fortfarande dubbel­spår enligt Trafikverket.

Det är välkommet att dubbelspår på hela Västkustbanan finns med i nationell infrastrukturplan 2018–2029. I början av september 2019 startade förberedelserna inför byggandet av tunneln under Varberg (Varberg–Hamra), vilket är en viktig del av utbyggnaden av Västkustbanan. Även sträckan Ängelholm–Maria byggs ut till dubbel­spår och ska vara klar 2023. Trots att den sista kvarvarande sträckan utan dubbelspår, mellan Maria station och Helsingborgs C, finns med i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan innebär Trafikverkets förslag att åtgärden kommer i slutet av plan­perioden och därutöver är den inte fullt finansierad. Det innebär att nyttorna med en dubbelspårig västkustbana fortsätter att skjutas på framtiden och in i nästa planperiod.

Det har länge funnits en bred politisk enighet om att Västkustbanan är underdimen­sionerad och i behov av dubbelspår längs hela sträckan. 2017 slöts en överenskommelse mellan Region Skåne, Region Halland och kommuner från Lund i söder till Kungsbacka i norr. Trafikverket har tecknat ett medfinansieringsavtal när det gäller utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station. Utbyggnaden har dock inte startat ännu, vilket bör prioriteras så snart som möjligt. Dessutom borde regeringen samtidigt ta tillvara vinsten av att fortsätta utbyggnaden mellan Maria station och Knutpunkten i direkt anslutning.

I gällande nationell plan för transportsystemet 2018–2029 tog regeringen bort 600 miljoner kronor från utbyggnaden av dubbelspår mellan Helsingborgs central och Maria station. När sträckan mellan Ängelholm och Maria station byggts ut med dubbelspår skulle antalet tåg per timme kunna öka till tio. Kompletteras det med att även bygga ut den sista biten mellan Maria station och Helsingborgs C, den sträcka regeringen nu valt att prioritera ner, kan antalet tåg öka till 30–40 per timme. En så stor ökning skulle ge helt andra förutsättningar för människor att pendla till studier och arbete, för företag att hitta och rekrytera rätt kompetens och för ökad tillväxt i hela Öresundsregionen.

Det är nu hög tid att se över möjligheten att fullfölja det beslut riksdagen tog för över 20 år sedan med dubbelspår längs hela Västkustbanan. För att beslutet ska vara verkställt bör det övervägas att utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår snarast färdigställs genom att sträckan Maria–Helsingborg skyndsamt byggs ut med dubbelspår. Detta bör ges regeringen till känna

 

 

Ulrika Heindorff (M)

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ulrika Jörgensen (M)

Lars Püss (M)

Helena Antoni (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av Västkustbanan med dubbelspår längs hela sträckningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.