Till innehåll på sidan

Värna Sveriges motorhistoriska kulturarv

Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att tydligt främja det motorhistoriska kulturarvet i Sverige genom statligt kulturstöd och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att underlätta användning av markområden för veteranbilsträffar och motorevenemang och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram lagstiftning som slår fast myndigheters skyldigheter och ansvar för motorhistoriska fordon och museiverksamheter samt till skydd för detta kulturarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det rullande kulturarvet i form av exempelvis veteranbilar, museijärnvägar och flygplansmuseer är en viktig del av den svenska kulturen och historien. Motorentusiaster runt om i landet lägger ned tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon eller på att sköta en museiverksamhet. Detta kulturarbete är ideellt och verksamheterna har små ekonomiska marginaler, samtidigt som reparations- och driftskostnaderna ofta är höga och kräver tekniskt kunnande som behöver föras vidare till kommande generationer. Denna motorhistorias bevarande och utvecklande i Sverige behöver ett tydligare stöd från samhället. Dessutom sker mycket av verksamheterna på landsbygden, således rör frågan också möjligheterna till en levande landsbygd med småskalig turism, kulturupplevelser och företagande.

För till detta kommer nya regler, avgifter och lagar som tidvis tar begränsad hänsyn till de villkor som gäller för exempelvis äldre bilar. Det är orimligt att fordon och verksamheter som bedrivs ideellt och som är en viktig del av Sveriges industrihistoria riskerar att försvinna med anledning av höga myndighetsavgifter eller regler som tagits fram för moderna fordon. Insikten hos politiken och myndigheter vad gäller de vitt skilda förhållanden som motorhistoriska fordon och museiverksamheter lever under bör därför förbättras, framförallt när det övervägs och läggs fram förslag på nya regler eller avgifter. Det är också önskvärt att samhället underlättar möjligheten att använda markområden för veteranbilsträffar och motorevenemang.

Sedan många år tillbaka har Sverige varit en betydande fordonsnation och detta är viktigt att bevara och ha möjlighet att utveckla. Motorhistoriska fordon och museer bör uppmuntras från samhällets sida på ett bättre sätt, exempelvis genom att de får möjlighet att ta del av det statliga kulturstödet.

Det kan samtidigt konstateras att det är över två år sedan som riksdagen beslutade om ett tillkännagivande som rörde just det motorhistoriska kulturarvet. Därav framgick att regeringen skyndsamt skulle ta fram lagstiftning som slår fast myndigheters skyldigheter och ansvar för historiska transportmedel till lands, sjöss och i luften, så att de i sin myndighetsutövning kan säkerställa att det rörliga kulturarvet inte avsiktligt eller oavsiktligt hindras från att brukas eller skadas eller rent av destrueras.

Som följd av tillkännagivandet har Riksantikvarieämbetet undersökt och lagt fram en rapport i frågan, bland annat med förslag om ett förstärkt skydd för det motorhistoriska kulturarvet och om en hänsynsregel i kulturmiljölagen med målet att myndigheter ska ta hänsyn till bevarande och användande av motorhistoriska fordon. Dock återstår fortfarande för regeringen att hantera dessa förslag. En lagstiftning till skydd för det motorhistoriska kulturarvet behöver därför omgående tas fram.

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

Sten Bergheden (M)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att tydligt främja det motorhistoriska kulturarvet i Sverige genom statligt kulturstöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att underlätta användning av markområden för veteranbilsträffar och motorevenemang och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram lagstiftning som slår fast myndigheters skyldigheter och ansvar för motorhistoriska fordon och museiverksamheter samt till skydd för detta kulturarv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.