Utpressning

Motion 2013/14:Ju368 av Metin Ataseven (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utpressning.

Motivering

Utpressning är ett brott som har ökat kraftigt de senaste åren. Det är möjligt att det beror på att straffsatserna är betydligt lägre jämfört med andra jämförbara brott. Utpressning hör ofta samman med grov organiserad brottslighet och är inte sällan ett sätt att finansiera andra brott. Inom den organiserade brottsligheten är utpressning en av flera verksamheter. Jämfört med många andra kriminella verksamheter ger utpressning en bra förtjänst i förhållande till riskerat straff. Många gånger går det att pressa folk på mycket stora pengar då den som är utsatt för utpressning inte sällan avskräcks från att anmäla brottet.

Utpressning kan liksom rån utgöras av hot om våld, men försätter inte nödvändigtvis den utpressade för omedelbar fara. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning men bedöms sällan som ett grovt brott. Om utpressningsbrottet bedöms som ringa utdöms oftast endast böter. Bedöms brottet som grovt kan utpressaren dömas till fängelse i lägst ett år och högst sex år. Detta kan jämföras med grovt rån som i regel ger fyra till tio år i fängelse. Ur straffvärdessynpunkt framstår det klart att rån är ett betydligt allvarligare brott än utpressning.

Ett rån betraktas som särskilt allvarligt då lagstiftaren beaktar att personen utsätts för ett hot/angrepp som framkallar allvarlig fruktan. Ett utpressningsoffer kan däremot utsättas många gånger för hot om våld med följd att man känner otrygghet och rädsla under lång tid. Många gånger utsätts inte heller bara den hotade personen utan även dennes familj, vilket förvärrar situationen ytterligare.

För att markera från samhällets sida bör därför utpressning betraktas som ett lika allvarligt brott som rån, vilket dagens straffsatser inte medger. Mot bakgrund av detta samt att utpressning blivit ett allt mer förekommande brott, finns det anledning att se över straffsatserna för utpressning.

Regeringen bör därför se över möjligheten att jämställa straffsatserna för utpressning med straffsatserna som gäller för rån i den pågående utredning som tittar på straffsatserna för allvarliga våldsbrott.

Stockholm den 3 oktober 2013

Metin Ataseven (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utpressning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.