Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2938 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

105 939 384

+6 700 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 446 438

 

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

6 950

 

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

5 000 000

 

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

500 000

500 000

 

Summa

115 892 772

+6 200 000

Politikens inriktning

1:1 Kommunalekonomisk utjämning

Systemet för kommunalekonomisk utjämning har som övergripande syfte att alla kommuner och landsting, oavsett den egna skattekraften och strukturella kostnadsskillnader, ska kunna erbjuda en likvärdig service till sina invånare. Det är viktigt att utjämningssystemet inte motverkar tillväxt och ökad sysselsättning genom höga marginaleffekter för de kommuner och landsting som betalar inkomstutjämningsavgift.

Utöver de överensstämmande justeringar som finns i budgetpropositionen justerar Moderaterna de allmänna bidragen till kommunerna utifrån följande förslag:

Utökade resurser till välfärden

Moderaterna vill succesivt tillföra ökade resurser till Sveriges kommuner och landsting under mandatperioden. För 2019 tar vi i denna budgetmotion första steget och ökar resurserna till välfärden med fem miljarder kronor. När det gäller kommande tillskott, efter år 2019, så kommer de att villkoras så att alla kommuner använder pengarna mer effektivt och framför allt minskar bidragskostnader och förbättrar integration.

Kompensera kommunerna för sänkt skatt för pensionärer

Till följd av Moderaternas förslag till sänkt skatt för pensionärer kompenseras kommunerna. Netto tillförs anslaget 1,7 miljarder kronor när förslaget till skattesänkning för pensionärer som återfinns i BP19 räknas av från Moderaternas förslag.

1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

Regeringen har anvisat 500 miljoner som stimulansmedel för att kommunsektorn ska nyttja regeringens ineffektiva arbetsmarknadspolitiska program extratjänster. Med stimulansmedlet blir subventionsgraden för personer med extratjänster över 100 procent. Moderaterna presenterar i vår budgetmotion en omläggning av arbetsmarknadspolitiken där extratjänsterna effektiviseras – vi avvisar därför denna satsning i sin helhet och minskar anslaget med 500 miljoner kronor 2019.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

Niklas Wykman (M)

Jessika Roswall (M)

Jan Ericson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.