Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2632 av Emil Källström m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Kommuner och landsting ansvarar för några av den offentliga sektorns viktigaste åtaganden. Skolan, sjukvården, omsorgen och kollektivtrafiken formas och utvecklas i kommuner och landsting.

Att den kommunala sektorn ges goda och långsiktiga förutsättningar att finansiera sin verksamhet och anpassa den efter lokalt skiftande behov är således av största vikt. Centerpartiet vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Här utgör kommuner, landsting och regioner naturliga arenor för att lokalt organisera verksam­heter som betyder mycket för människor.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

 

 

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

105 939 384

3 920 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 446 438

 

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

6 950

 

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

5 000 000

 

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

500 000

–500 000

 

Summa

115 892 772

3 420 000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

 

 

2019

2020

2021

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

3 920,0

10 280,0

10 160,0

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

 

 

 

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

 

 

 

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

 

 

 

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

–500,0

–500,0

 

 

Summa

3 420

9 780

10 160

 

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning föreslås öka med 5 miljarder kronor 2019 och beräknas öka med 10 miljarder kronor per år därefter till följd av en ökning av de generella statsbidragen till kommunerna. Anslaget föreslår därtill minska med 1 080 miljoner kronor 2019 och beräknas öka med 280 miljoner kronor 2020 och 160 miljoner kronor 2021 till följd av att andra förslag i Centerpartiets budgetmotion för 2019 påverkar kommunsektorns intäkter och kostnader.

Anslag 1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet föreslås minska med 500 miljoner kronor 2019 och beräknas minska med 500 miljoner kronor 2020 till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa stimulansbidraget till kommuner med extratjänster.

 

 

Emil Källström (C)

 

Lars Thomsson (C)

Sofia Nilsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.