Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2370 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekono­miska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållnings­sätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

 


1.1 Kommunalekonomisk ersättning

Den kommunalekonomiska utjämningen justeras mot bakgrund av en motsvarande ökning av de kommunala skatteinkomsterna som ett resultat av ett slopat förhöjt grundavdrag för äldre till förmån för ett förändrat jobbskatteavdrag. Detta nya jobb­skatteavdrag innefattar även pensionsinkomster, vilket medför att skillnaden mellan pensionsinkomster och arbetsinkomster för pensionärer avskaffas i sin helhet (dnr 2018:1574). Därutöver bidrar bland annat höjda nivåer i a-kassan enligt (dnr 2018:835) till en ytterligare ökning av skatteinkomsterna för kommunsektorn. Av budgetfinan­siella skäl justeras dessa genom anslaget 1.1 Kommunalekonomisk utjämning.

1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen

Sverigedemokraterna lägger om den svenska migrationspolitiken och slopar därmed anslaget i sin helhet.

1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

Sverigedemokraterna avslår anslaget i sin helhet till förmån för egna förslag inom arbetsmarknadspolitiken inom utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv.

2:1 Beredskap nedläggning av vissa insatser

Sverigedemokraterna anslår +3 000 miljoner i syfte att kompensera kommuner för utökade kostnader av ekonomiskt bistånd, som ett resultat av indragningar av vissa arbetsmarknadsåtgärder samt avskaffandet av 1:2 etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, under utgiftsområde 12 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

2:2 Kompensation stat – kommun rätt till heltid

Sverigedemokraterna går fram med en satsning om +7 200 miljoner för att möjliggöra för individen att, vid önskemål, heltids-/deltidsarbeta inom offentlig sektor.

2:3 Glasögonbidrag

Sverigedemokraterna anslår +60 miljoner kr för ett utökat glasögonbidrag.

2:4 Kompensation neddragningar av riktade statsbidrag/generellt tillskott till kommuner

Sverigedemokraterna går fram med en satsning om +10 miljarder kronor under 2019 som ett generellt tillskott till kommunsektorn. Dessa pengar fördelas genom ett generellt statsbidrag och syftar till att hjälpa kommunerna med en ökande kostnadsutveckling i kombination med en framtida lågkonjunktur och därmed minskade skatteintäkter.

 

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

105 939 384

30 309 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 446 438

 

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

6 950

 

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

5 000 000

5 000 000

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

500 000

500 000

 

Nya anslag

 

 

2:1

Beredskap nedläggning av vissa insatser

 

+3 000 000

2:2

Kompensation stat – kommun rätt till heltid

 

+7 200 000

2:3

Glasögonbidrag

 

+60 000

2:4

Kompensation neddragningar av riktade statsbidrag/generellt tillskott till kommunerna

 

+10 000 000

 

Summa

115 892 772

15 549 000

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.