Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2022/23:1276 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Verket för innovationssystem

281 929

±0

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

3 439 755

±0

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

834 268

30 000

1:4

Tillväxtverket

490 399

±0

1:5

Näringslivsutveckling

357 442

122 000

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

69 351

±0

1:7

Turismfrämjande

104 613

±0

1:8

Sveriges geologiska undersökning

304 249

76 000

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

±0

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

±0

1:11

Bolagsverket

68 140

±0

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

±0

1:13

Konkurrensverket

175 846

±0

1:14

Konkurrensforskning

10 804

±0

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

39 910

±0

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

27 850

±0

1:17

Kapitalinsatser i statligt ägda företag

363 000

±0

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

16 860

±0

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

±0

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

269 472

±0

1:21

Patent- och registreringsverket

339 080

±0

1:22

Stöd vid korttidsarbete

365 000

±0

1:23

Brexitjusteringsreserven

750 000

±0

1:24

Elstöd

2 400 000

2 400 000

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

26 298

±0

2:2

Kommerskollegium

94 265

±0

2:3

Exportfrämjande verksamhet

313 367

±0

2:4

Investeringsfrämjande

67 772

±0

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

±0

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

±0

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

100 000

±0

99:1

Program för grön omställning inom pappersindustrin

±0

150 000

Summa

11 407 773

2 022 000

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel

Många viktiga innovationer kommer från små företag, ändå är det ofta stora företag som får stöd att tillämpa sin forskning i de statliga labben. Små företag har varken tiden, resurser eller kapaciteten och behöver stöd i detta. Vänsterpartiet föreslår en satsning via RISE för att komma åt problemet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

1:5 Näringslivsutveckling

Den kooperativa företagsverksamheten är viktig för näringslivets utveckling. Vi menar att anslaget måste höjas för att ytterligare stödja denna verksamhet och föreslår därför en ökning på 57 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023. Av dem delas 40 miljoner kronor ut via Tillväxtverket i syfte att skapa kooperativ utveckling.

Vänsterpartiet föreslår ett riktat stöd till kvinnors företagande som ska utgöras av två delar. Den ena delen syftar till att underlätta yrkesnätverkande mellan kvinnor och den andra till att stödja kvinnors innovation. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 65 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

1:8 Sveriges geologiska undersökning

I rapporten Innovationskritiska metaller och mineral – en forskningsöversikt, konstateras att det finns en otillräcklig berggrundsgeologisk och malmgenetisk forskningsuppbyggnad i Sverige vad gäller innovationskritiska metaller och mineral och att det krävs en kunskapsuppbyggnad. SGU har haft uppdraget att kartlägga förekomsten av innovationskritiska metaller och behöver mer resurser till detta. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 76 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

1:24 Elstöd

Vänsterpartiet avvisar regeringens anslag till elstöd till förmån för vårt eget förslag. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 2 400 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Nytt anslag: Program för grön omställning inom pappersindustrin

Den svenska pappersindustrin har stora möjligheter att bidra ytterligare till produk­tionen av förnybar energi. Vänsterpartiet föreslår därför ett treårigt program för grön omställning av pappersindustrin. Stöd ges för investeringar som innebär energi­effektivisering samt ökad produktion av förnybara bränslen. Vänsterpartiet föreslår ett nytt anslag som uppgår till 150 miljoner kronor 2023 för detta ändamål.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Birger Lahti (V)

Lorena Delgado Varas (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.