Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2012/13:N386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Sammanfattning

Vänsterpartiet anser att det är den förnyelsebara, energieffektiva och låga energianvändningens väg som står för framtiden. Kärnkraften avvisas och istället vill vi satsa på energieffektivisering av industrin genom samarbets- och informationsmedel till industrin, medan små och medelstora företag ska få utökad möjlighet till energikonsultstöd på utgiftsområde 21. Fler energieffektiviseringsförslag finns i vår bostadsmotion 2012/13:C400.

Vi vill också öka energiforskningsanslaget och satsa mer medel på solel, solvärme och biogasstöd. Även konverteringen från eluppvärmning och fossileldning bör fortsätta. Dessutom vill vi införa ett nytt anslag – pilotstöd, planeringsstöd och marknadsintroduktion av den havsbaserade vindkraften.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:5

Energiforskning

1 292 836

+200 000

1:9

Energiteknik

170 000

+295 000

1:11

Energieffektiviseringsprogram

270 000

+154 000

Nytt anslag

nytt

Pilot- och projekteringsstöd för marknadsintroduktion av vindkraft till havs

+285 000

Summa

+934 000

Anslag 1:5 Energiforskning

Vänsterpartiet föreslår ett utökat stöd till energiforskning vad gäller bl.a. solenergi, energilagring och smarta nät. I övrigt avvaktar vi den energiproposition som regeringen avser lämna.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 200 miljoner kronor jämfört med regeringen 2013.

Anslag 1:9 Energiteknik

Satsningar på klimatvänlig energiteknik är nödvändiga för att kunna genomföra en grön omställning i samhället. Vänsterpartiet vill därför ytterligare stimulera användandet av exempelvis solel, solvärme och biogas. För solels-stöd anslår vi 190 miljoner kronor, för solvärmestöd anslår vi 30 miljoner kronor och för biogasstöd anslår vi 75 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 295 miljoner kronor 2013 jämfört med regeringens förslag.

Anslag 11:1 Energieffektiviseringsprogram

Stödet för konvertering från direktverkande el är borttaget av regeringen. Vänsterpartiet anser att detta stöd fortfarande behövs. Vänsterpartiet anslår därför 100 miljoner kronor årligen på stöd för konvertering av direktverkande el.

Vi avsätter också 25 miljoner kronor årligen för att ta tillvara erfarenheterna från PFE-programmet och behålla klustersamarbetet och utökar stödet till energicheckar till små och medelstora företag med 29 miljoner kronor årligen.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 154 miljoner kronor jämfört med regeringen 2013.

Nytt anslag: Pilot- och projekteringsstöd för marknadsintroduktion av vindkraft till havs

Vänsterpartiet vill skapa ett nytt anslag – Pilot- och projekteringsstöd för marknadsintroduktion av vindkraft till havs. Ett branschprogram inrättas för att främja forskning och utveckling, marknadsintroduktion och informationsinsatser. Satsningen avser huvudsakligen havsbaserad vindkraft.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av 285 miljoner kronor jämfört med regeringen 2013.

Stockholm den 26 september 2012

Jonas Sjöstedt (V)

Ulla Andersson (V)

Jens Holm (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Kent Persson (V)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.