Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:4013 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-06
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till regionala utvecklingsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Förslag till anslagsfördelning

Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 19 Regional utveckling

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2022 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

2 560 937

75 000

1:2

Transportbidrag

430 864

±0

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 600 000

±0

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027

650 000

±0

Summa

5 241 801

75 000

 


Politisk inriktning

Sveriges regioner, kommuner, städer och tätorter har alla olika förutsättningar och står inför olika typer av utmaningar. Problemen i tätbefolkade städer tar sig inte alltid samma uttryck som i de mindre samhällena. Möjligheterna utanför storstadsregionerna är inte samma som de mitt i städernas myller.

Sverige är helt enkelt ett stort land. Det ska vi ta vara på och säkerställa att männi­skor kan leva, bo och arbeta i hela Sverige. Men dessvärre upplever många människor boendes utanför städerna att så inte är fallet och att det i för liten utsträckning går att påverka situationen. För Moderaterna är det helt centralt att Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tillvaratas i hela landet och att människor och företag ska ges möjligheter att växa och utvecklas, oavsett var man bor eller verkar.

Det handlar om att tillvarata möjligheter som inbegriper bland annat ett förenklat företagande, ett stärkt kommunalt självstyre, teknisk utveckling och digitalisering, en pålitlig uppkoppling i hela landet samt effektiva transporter. Det är grundläggande saker som i dag inte fungerar i den utsträckning som de är tänkta att göra.

Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder

Moderaterna avvisar regeringens förslag om 75 miljoner kronor under år 2022–2023 till anslaget till förmån för Moderaternas höjning av anslaget med 150 miljoner från år 2022 och framåt för att utöka renoveringsstödet till bensinmackar för att de ska ha en chans att uppfylla de nya krav som ställts på dem om bland annat hur rör och ledningar måste rostskyddas. Hundratals bensinmackar riskerar i dag att stängas ned på grund av svårig­heten att uppfylla kraven inom den angivna tiden. Framförallt handlar det om att många bensinmackar inte har råd att göra nödvändiga investeringar för att uppfylla kraven.

Bensinmackar som drivs i glest befolkade delar av landet fyller en viktig funktion – det kan exempelvis handla om att vara ombud för post, paketförmedling, apotek, spel och systembolag. Deras uppgift är således större än att enbart förmedla bränsle. Det handlar om att säkerställa att nödvändiga samhällsfunktioner upprätthålls i alla delar av landet.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

Lotta Olsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till regionala utvecklingsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.