Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2019/20:3018 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 690 637

+30 000

Summa

3 672 525

+30 000

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

För många glest befolkade kommuner kan det, även om besöksintresset för våra skyddade områden är ökande, på kort sikt innebära negativa effekter på sysselsättning och skatteintäkter. Dessa kommuner, som därmed bär ett betydande ansvar för de kollektiva nyttor som ges av skyddade skogar med höga naturvärden, bör kompenseras genom ökat statligt stöd för turistsatsningar. Vi föreslår ett speciellt riktat stöd till


bidrag till ökad turism till kommuner med hög andel urskog. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Birger Lahti (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.