Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2022/23:2102 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

Tabell A Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Barnbidrag

33 389 255

2 337 000

1:2

Föräldraförsäkring

49 662 693

4 550 000

1:3

Underhållsstöd

2 897 838

203 000

1:4

Adoptionsbidrag

14 784

±0

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

1 081 900

±0

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

4 485 381

±0

1:7

Pensionsrätt för barnår

9 063 100

±0

1:8

Bostadsbidrag

4 564 633

±0

Summa

105 159 584

7 090 000

Sammanfattning 

Starka skyddsnät är en förutsättning för att alla kan vara trygga och ingen lämnas utanför. Jämställdhetsperspektivet och barns rätt till båda sina föräldrar och andra vuxna måste fokuseras starkare.

I det nya gröna folkhem vi vill se ska inte ett enda barn växa upp i fattigdom. Tyvärr är vi långt därifrån i dag och det är alltid barn som kommer i kläm när socialförsäkrings­systemet snävas in. Det som regeringen aviserar oroar i hög grad.  

Vi föreslår istället en förändrad föräldraförsäkring och en höjning av bostadsbidraget, vilket är ett träffsäkert stöd till familjer som har det tufft. Bidrag behöver automatiskt inflationssäkras och vi vill att en kriskommission ska tillsättas för att ta fram effektiva förslag mot barnfattigdom. 

Vi är djupt oroade över Tidöavtalet och vad det kommer att innebära för familjer och barn i Sverige. I stället för att utreda hur barnfamiljer ska bli fattigare och göra så att misstron ökar måste socialförsäkringen stärkas. Socialförsäkringens utformning utgör vårt gemensamma skyddsnät och förebygger problem både för enskilda och på samhällsnivå. Det ska inte rustas ner och stöd ska ges till de som behöver.

Inflationssäkra barnbidraget

Barnbidraget är ett viktigt bidrag som kommer alla familjer i Sverige till del. Miljöpartiet anser att barnbidraget behöver indexeras på ett sådant sätt att det inflationssäkras. Beräknad kostnad är 2,3 miljarder.

Inför en tredelad föräldraförsäkring 

Miljöpartiet vill införa en tredelad föräldraförsäkring, vilket betyder att varje förälder ska ta ut minst en tredjedel av föräldradagarna för ett mer jämställt uttag. En tredjedel av dagarna ska om man så vill kunna överlåtas på annan närstående person. Förslag i denna riktning har också lagts av utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxt­villkor för barn (SOU 2017:101) som presenterades i slutet av 2017. Vi beklagar att det inte funnits tillräckligt med politiskt stöd för att gå vidare med förslag om en mer jäm­ställd och moderniserad föräldraförsäkring där föräldrar tar ett självklart ansvar för barn. Att anslaget höjs är till följd av den allmänna pensionen och den finansieringsmodell som används.

Inflationssäkra underhållsstödet 

Miljöpartiet anser att underhållstödet behöver indexeras på ett sådant sätt att det inflations­säkras och skrivs upp i takt med inflationen, och konstruktionen behöver bli permanent. Regeringen bör återkomma med ett förslag på hur detta ska ske. Vi vill dock redan nu höja nivån för de kommande åren enligt den nu beräknade inflationen. Vi avsätter i detta syfte 203 mkr.

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer 

Regeringen höjde bostadsbidraget för barnfamiljer tillfälligt under pandemin. Miljö­partiet välkomnar att regeringen anser att den höjda nivån behöver fortsätta att gälla även under 2023. Vi anser också att det ordinarie bostadsbidraget behöver ligga på en högre nivå än i dag samt att det behöver inflationssäkras. Vi vill höja bostadsbidraget med 10 procent, vilket enligt riksdagens utredningstjänst beräknas kosta 400 mk årligen, men minskas med 100 mk för kommuners minskade kostnad för ekonomiskt bistånd. Offentligfinansierad effekt är 300 mk per år. För att höja i takt med nuvarande inflation blir kostnaden 300 mk 2024 och 321 mk 2025. Vi anser att regeringen snarast bör åter­komma med förslag om en permanent indexering för uppräkning av bostadsbidraget som är inflationssäker.

Kriskommission för barnfattigdom

Barnfattigdom är ett av de största samhällsproblemen i Sverige. Miljöpartiet anser att en kriskommission behöver tillsättas som ska ta fram förslag för att bekämpa barnfattigdom. Kommissionen ska utgå från ett barnrättsperspektiv och behandla både trygghetssystemen och kompensatoriska åtgärder direkt riktade till barnen. Vi vill att barn ska få utrymme att vara delaktiga i processen och att barns åsikter ska beaktas i framtagandet av åtgärder.

 

 

Annika Hirvonen (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Marielle Lahti (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell A i motionen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.