Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2022/23:1489 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 01 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

167 903

−23 900

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

1 004 077

−135 000

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

996 390

±0

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

210 000

±0

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

127 126

±0

2:5

Riksrevisionen

359 118

±0

3:1

Sametinget

59 676

49 000

4:1

Regeringskansliet m.m.

9 584 123

−500 000

5:1

Länsstyrelserna m.m.

3 760 438

100 000

6:1

Allmänna val och demokrati

149 840

±0

6:2

Justitiekanslern

80 863

±0

6:3

Integritetsskyddsmyndigheten

172 794

±0

6:4

Valmyndigheten

60 164

±0

6:5

Stöd till politiska partier

169 200

±0

6:6

Institutet för mänskliga rättigheter

50 518

±0

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

207 771

±0

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

20 000

30 000

 

 

 

 

8:1

Mediestöd

1 010 519

±0

8:2

Myndigheten för press, radio och tv

48 174

±0

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

31 310

±0

Summa

18 270 004

−479 900

Anslag 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med ca 10 procent av den föreslagna nivån för 2023. Läs mer om förslaget i motionen Ett modernt och demokratiskt stats­skick (2022/23:1216). Vi avvisar även regeringens satsning på 8 miljoner kronor med anledning av hovets jubileumsfirande 2023. Vi anser att också hovet bör spara när hela samhället går in i en lågkonjunktur. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 23,9 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Anslag 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.

Vänsterpartiet föreslår en sänkning av riksdagsledamöternas arvoden som ett led i att skapa ett gott förtroende mellan folkvalda och det folk som de representerar. Vårt förslag innebär att riksdagsledamöternas arvoden knyts till 100 procent av ett prisbas­belopp per månad. Vidare föreslår vi att man avskaffar alla extra arvodesersättningar som är direkt knutna till riksdagsarbetet. Läs mer om förslaget i motionen Riksdags­ledamöternas arvoden (2022/23:1250). Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 135 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Anslag 3:1 Sametinget

Bevarande av de samiska språken

Då de samiska språken under lång tid har varit, och fortfarande är, hotade och satta under stor press är behoven av olika typer av språkstödjande, stärkande, rådgivande och informationshöjande insatser enorma såväl bland samer som i samhället i stort. Det samtidigt som Sametingets personella och ekonomiska resurser är starkt begränsade. Vi föreslår därför en satsning i syfte att ge Sametinget mer resurser för att arbeta med språk­frågorna. Satsningen kan även användas av Sametinget för att bygga ut det samiska biblioteket som är en resurs för hela landet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Stipendieordning för samiska studier

I dag måste studenter som vill läsa samiska göra det utöver sina ordinarie studier och ta ytterligare studielån. Det har medfört en stor brist på utbildade lärare i samiska språk.

Vi vill införa en stipendieordning i syfte att ge samiska studenter möjlighet att ansöka om stipendier för språkstudier i samiska. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 1 miljon kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Repatriering av samiska kvarlevor och heliga föremål

Krav på återförande (repatriering) av föremål och kvarlevor har rests bland världens urfolk sedan 1970-talet. Repatriering handlar om rätten till det förflutna och sina förfäder. Det handlar också om försoning mellan urfolk och statsmakterna. Sametinget har tillsatt ett etiskt råd som ska vara ett rådgivande organ för etiska frågor vad gäller hantering och förvaring av samiska kvarlevor. Vi vill se ett mer intensifierat arbete när det gäller repatrieringen från statens sida. Sametingets etiska råd behöver därför få ökade resurser för att kunna möta upp i det arbetet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 500 tusen kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Nationalscen för Sápmi

Ett pilot- och utvecklingsarbete pågick 2017–2020 med uppdrag att utreda och klarlägga hur Giron Sámi Teáhter kan utvecklas till en samisk nationalscen. En förstudie har över­lämnats till Sametinget och Kulturdepartementet. Vi föreslår en satsning i syfte att inrätta en nationalscen för Sápmi. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 15 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Kompensation för omfördelning för konsultationsordning

Regeringen har föreslagit att Sametingets anslag minskas med 2,5 miljoner kronor för 2023 för omfördelning till länsstyrelserna i de nordliga länen till följd av införande av en konsultationsordning. För 2024 beräknas anslaget minska med motsvarande belopp. Vi anser inte att det är rimligt att bekosta länsstyrelsernas arbete till följd av konsulta­tionsordningen genom att minska Sametingets resurser. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 2,5 miljoner för att kompensera Sametinget jämfört med regeringens förslag 2023.

Anslag 4:1 Regeringskansliet m.m.

Vänsterpartiet avvisar regeringens satsning till följd av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och ansökan om Natomedlemskap. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 500 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

Djurskyddet behöver stärkas för att främja en god djurvälfärd. En rad oacceptabla för­hållanden har under de senaste åren uppmärksammats. Vänsterpartiet vill stärka läns­styrelsernas resurser för att utöva kontroller utöver den del som är avgiftsfinansierad genom ett ökat anslag för länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Det skapar ökade möjlig­heter att utöva djurskyddskontroller efter anmälningar och att förstärka djurskydds­tillsynen. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Långsiktig finansiering av insatser för att nå målet om romsk inkludering

Sverige har antagit en strategi för romsk inkludering med målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Halva tiden har nu gått och enligt en utvärdering av Länsstyrelsen i Stockholm har arbetet tappat fart och genomslagskraft. Länsstyrelsen förordar därför ett långsiktigt statsbidrag för arbetet med romsk inkludering riktat till kommuner och myndigheter. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 20 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Nationellt center/myndighet för romska frågor

Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44) föreslår i sitt slutbetänkande att regeringen ska inrätta ett nationellt center för romska frågor. Den förra regeringen tillsatte en utredning som har sett över frågan och lämnat förslag om att inrätta myndig­heten för romska frågor (Ds 2019:15). Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor i syfte att starta upp den nya myndigheten jämfört med regeringens förslag 2023. För 2024 och 2025 föreslår vi en ökning av anslaget med 20 miljoner kronor för respektive år jämför med regeringens förslag.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.