Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

 
Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

 

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

127 522

 

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

851 870

 

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

705 646

 

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

90 000

 

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

86 242

 

3:1

Sametinget

40 511

+10 000

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 885 671

−286 000

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 561 405

+20 000

6:1

Allmänna val och demokrati

52 340

 

6:2

Justitiekanslern

39 923

 

6:3

Datainspektionen

44 033

 

6:4

Svensk författningssamling

1 300

 

6:5

Valmyndigheten

19 039

 

6:6

Stöd till politiska partier

171 200

−17 000

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

102 917

 

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

16 500

 

8:1

Presstödsnämnden

6 842

 

8:2

Presstöd

567 119

−141 780

8:3

Myndigheten för radio och tv

25 815

 

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

17 488

 

 

Summa

12 413 383

−414 780

Rikets styrelse

Vi ökar anslagen till länsstyrelserna i syfte att intensifiera uppdraget med djurskyddskontroller. Vi höjer även anslaget till sametinget. Vi minskar även stödet till politiska partier samt regeringskansliet. Vi inför även en succesiv avtrappning av pressstödet.

 

 

 

 

 

 

.

Jonas Åkerlund (SD)

 

Tony Wiklander (SD)

Jonas Millard (SD)

Magnus Persson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Yrkanden

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1.
    Behandlas i: Konstitutionsutskottet
    Betänkande 2014/15:KU1
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.