Utfasning av plågsamma djurförsök

Motion 2023/24:912 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell plan för att fasa ut plågsamma djurförsök och gå över till djurförsöksfri forskning och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka de statliga anslagen för att utveckla djurförsöksfria forskningsmetoder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I huvuddelen av alla djurförsök används djur som modeller för att söka kunskap om hur vi människor fungerar och påverkas av olika saker. Även om många djur är väldigt lika människor i förmågan att känna lidande innebär fysiologiska skillnader att resultat från djurförsök inte nödvändigtvis är överförbara till människor. Detta innebär såväl etiska som vetenskapliga problem.

Inom ramen för begreppet djurförsök ryms även studier där man söker kunskap om djuren och deras ekologi, studier som ofta är mindre problematiska. Här fokuserar vi på användningen av djur som modeller för forskning som primärt rör människor. Många försök är idag möjliga att genomföra i datorsimuleringar eller cellmodeller och flera av de nya djurförsöksfria metoderna innebär också många fördelar ur vetenskaplig synpunkt, såsom högre effektivitet och högre träffsäkerhet än s.k. djurmodeller.

Det slutgiltiga målet i EU:s försöksdjursdirektiv 2010/63/EU, skäl 10, är att alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte ska ersättas. Sveriges kompetenscentrum för 3R-frågor, där 3R står för replace, reduce och refine, är en viktig förutsättning för att kunna minska och ersätta djurförsök. Dess syfte är att vara en kunskapsbank samt ha en samordnande och rådgivande roll och ersätter alltså inte satsningar på utveckling och validering av djurförsöksfria metoder.

För att leva upp till EU-direktivets mål om att ersätta djurförsök behöver Sverige investera mer i utveckling av alternativa metoder samt utarbeta en nationell plan för övergång till djurförsöksfri forskning samt handlingsplaner för hur djurförsök ska minska inom olika forskningsområden. Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska medlems­staterna bidra till utveckling och validering av alternativa metoder samt vidta alla övriga åtgärder som de anser lämpliga för att uppmuntra forskning för att styra bort från djur­försök. För att komma dit behöver Sverige ta fram en nationell plan för övergång till djurförsöksfri forskning och handlingsplaner för att minska antalet djurförsök inom olika forskningsområden. Det kommer också att krävas mer anslag för att utveckla djurförsöksfria forskningsmetoder.

 

 

Rebecka Le Moine (MP)

 

Camilla Hansén (MP)

Elin Söderberg (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Amanda Lind (MP)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell plan för att fasa ut plågsamma djurförsök och gå över till djurförsöksfri forskning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2023/24:UbU15
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka de statliga anslagen för att utveckla djurförsöksfria forskningsmetoder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2023/24:UbU15

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.