Tydlig svensk satsning på solenergi

Motion 2011/12:N231 av Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-09-30
Numrering
2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om antagande av ett nationellt mål för solenergi med inriktning mot 10 TWh solvärme och 10 TWh solel år 2030.

Motivering

Sverige har antagit en ambitiös klimat- och energipolitik. Målet är att Sverige senast år 2050 ska ha upphört att bidra med nettoutsläpp av växthusgaser. Tidiga åtgärder för att minska jordens överhettning är nödvändiga att vidta – detta också som en försiktighetsåtgärd för att säkra att klimatmålen nås i tid. Det kräver insatser inom en lång rad områden, för att bryta beroendet och på sikt ersätta fossilbränsle, för att minska energiförbrukningen genom effektivisering men också genom bl.a. alternativ till el för uppvärmning, ny elproduktion kopplat till fjärrvärme och solvärme.

Sverige ska ligga i framkant för att klara omställningen till ett förnybart energisystem. Det kräver en tydligt uttalad ambition från statens sida och tydliga prioriteringar. Vi ska inte göra om misstagen från förr att klamra oss fast vid gamla lösningar och leva på gamla lagrar. Det gör att vi förlorar marknadsmöjligheter, vilket skett under gångna år till följd av bristande tydlighet – t ex när det gäller vindkraften.

Genom den tydliga satsning med fastlagd planeringsram som gjorts på vindkraften växer nu marknaden kraftfullt. Av detta ska vi lära och handla. I brist på samma tydlighet när det gäller solenergi svajar den marknaden till nackdel för både omställning och marknad. Vissa talar om marknaden som mogen, men knappast i Sverige.

Det finns en efterfrågan, men marknaden i Sverige är fortfarande för liten. I syfte att främja marknaden infördes ett särskilt investeringsstöd 2009. Länsstyrelserna hade före sommaren förbrukat de medel som fanns för innevarande år. De drygt 700 ansökningar som fanns om stöd för solvärme och 800 som gällde solel kan därmed inte beviljas. När det gäller solel finns stöd kvar för 2012, men med tanke på det stora antalet ansökningar som redan ligger på länsstyrelsernas bord lär detta snabbt förbrukas. Investeringsstödet har till följd av den osäkerhet som skapats inte bidragit till långsiktighet utan snarare osäkerhet hos både företag och kunder.

Den satsning som görs på förnybar el är välkommen och måste stärkas. Men den effektivaste kilowattimmen är den sparade. En satsning på solvärme i stor skala skulle kunna minska förbrukningen av el för uppvärmning och varmvatten högst väsentligt. Därmed skulle elförbrukningen minska och den förnybara energins andel kraftigt öka. På samma sätt som staten antagit mål för vindkraften bör därför nationella mål för tillförd solenergi antas.

Ett nationellt mål för solenergi bör utarbetas med inriktning mot 10 TWh solvärme och 10 TWh solel till år 2030. Målet måste självklart åtföljas av förslag som leder till måluppfyllelse. Det bör utarbetas krav på installation för bostäder och lokaler vid både nybyggnad och ombyggnation. Det kan gälla t.ex. installation av solvärme, solel, regelverk för maximal elförbrukning eller lån och stöd i annan form. Detta bör Energimyndigheten i samarbete med t.ex. Boverket ges i uppdrag att lägga fram förslag på skyndsamt. Medel för detta bör under 2012 kunna tas inom ramen för budgeten genom viss omprioritering samtidigt som tydliga signaler ges om kommande långsiktiga insatser. Det centrala är att marknaden ges en tydlig signal och en långsiktig vision för solenergin i Sverige.

Stockholm den 28 september 2011

Kerstin Lundgren (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om antagande av ett nationellt mål för solenergi med inriktning mot 10 TWh solvärme och 10 TWh solel år 2030.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.