Tryggare bevakning av kust och klimat

Motion 2021/22:2961 av Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Kustbevakningen uppdraget att utöva tillsyn över svavelbestämmelserna och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kustbevakningen möjlighet att använda drönare i all sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det Transportstyrelsen som har uppdraget att se till att svavelbestämmelserna efterlevs. Transportstyrelsen bedömer att det finns starka ekonomiska drivkrafter att bryta mot de skärpta svavelreglerna. Lågsvavligt bränsle är betydligt dyrare än hög­svavligt bränsle.

Den svenska sjöfarten har god efterlevnad av svavelbestämmelserna men när fartyg med utländska flaggor på aktern inte har samma efterlevnad blir konkurrensen mycket skev. Det riskerar att decimera vår svenska fartygsflotta.

Men det är också ur miljösynpunkt ett viktigt arbete att svavelbestämmelserna efterlevs. Alltför ofta ser vi vackra, starkt gulskimrande och orangeblänkande solned­gångar över västerhavet. Det är dessvärre en alltför hög svavelhalt i luften som orsakar det spektakulära himlafenomenet.

För att säkerställa efterlevnaden och konkurrensneutraliteten inom svavelkontrollområdena är det vitalt med en verkningsfull och effektiv tillsyn och ett fungerande sanktionssystem.

Trafikverket har satt ut stationära kontrollstationer på strategiskt viktiga platser längs våra kuster där man mäter halten i luften från passerande fartyg. Mätstationernas positioner är kända och de kan inte urskilja i mätningen av luften vilket av fartygen som passerar som har för mycket svavel i sina utsläpp, bara konstatera att så är fallet.

Eftersom det är olika regler om vilket bränsle man får använda i olika farvatten har far­tygen flera olika tankar ombord för att kunna använda det bränsle man får, men också för att kunna använda det bränsle som är mest ekonomiskt. Det är fullt möjligt att byta bränsle precis innan man når hamn med mätstation.

Det finns därmed stora problem med dagens system att få överträdelser att leda till åtal och fällande dom, särskilt när det gäller fartyg med utländsk flagg, och detta gynnar inte konkurrensneutraliteten för svensk sjöfart.

Kustbevakningen borde istället ges uppdraget att se till att svavelbestämmelserna efterlevs i våra svenska farvatten. Kustbevakningen har mobiliteten att kunna ta sig till fartyg utanför kustlinjen och de har befogenheter att kunna bötfälla på plats.

Kustbevakningen skulle ha stor nytta att få använda drönare i denna miljötillsynsverk­samhet. Med en drönare som är utrustad med mätinstrument skulle svavelnivåerna kunna mätas direkt i fartygens avgasplym under färd.

Kustbevakningen skulle även ha stor nytta av att få använda drönare även i annan del av sin verksamhet. Med den ökade drogsmugglingen även in till mindre hamnar skulle en spaningsdrönare kunna minska risken för att farliga situationer ska uppstå.

Med ovanstående som grund bör därför Kustbevakningen få möjlighet att använda drönare i sina verksamheter samt ges uppdraget att utöva tillsyn att svavelbestämmelserna efterlevs i svenska farvatten.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kustbevakningen möjlighet att använda drönare i all sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Kustbevakningen uppdraget att utöva tillsyn över svavelbestämmelserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.