Till innehåll på sidan

Tillsättande av ett statsråd för bostadsfrågor

Motion 1998/99:K353 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Tillsättande av ett statsråd
för bostadsfrågor
Under 1990-talet har bostadspolitiken genomgått ett flertal
stora förändringar. Skattereformen höjde boendekostnaderna
och räntebidragssystemet är delvis under avveckling. I
samband med budgetbesparingarna har kraftiga
nedskärningar gjorts på bostadsbidragen. Som en följd av
detta har boendekostnaderna ökat dramatiskt, från strax över
20 % av disponibel inkomst till över 30 %. För stora grupper
av boende, främst i hyresrätt, är kostnaderna väsentligt högre
än så och boendekostnaderna är hushållens i särklass största
utgift, vilket bör uppmärksammas. Många människor,
framför allt ungdomar men även en del barnfamiljer, har
svårt att få en egen bostad med förstahandskontrakt och
därmed ett tryggt boende. Segregationen har ökat väsentligt i
våra storstadsområden, med betydande samhällsproblem som
följd.
Nyproduktionen av bostäder är mycket låg och produktionen av hyresrätter
är i det närmaste obefintlig. Fullskaliga ombyggnationer har mer än halverats
sedan 1995, vilket leder till en värdeminskning av det befintliga bostads-
beståndet.
Regeringen verkar inte ha tagit till sig problemen inom bostadspolitiken
fullt ut, t.ex. har man inte tillsatt något statsråd för att sköta de bostads-
politiska frågorna. Den går därigenom miste om helhetssynen inom
bostadspolitiken och bryter inte ner revirgränserna mellan departementen
som är inblandade i de olika bostadspolitiska sakfrågorna. Splittringen har
ökat i samband med den nya regerings- och departementsombildningen som
ska gälla från 1 januari 1999.
Finansdepartementet ska sköta bostadsfinansieringen, Miljödepartementet
ska sköta samhällsplanering, bostadsbyggande och byggforskningen, Social-
departementet ska sköta bostadsbidragen och pensionärernas bostadstillägg,
Justitiedepartementet ska sköta vissa kommunfrågor och hyresrättsfrågor och
ett särskilt statsråd sköter integrationsfrågorna. Var finns helhetssynen för en
socialt och ekologiskt hållbar bostadspolitik någonstans?
Vi kräver att regeringen tillsätter ett statsråd med ett övergripande ansvar
för de bostadspolitiska frågorna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett särskilt statsråd för bostadspolitiska frågor.

Stockholm den 15 oktober 1998
Owe Hellberg (v)

Sten Lundström (v)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett särskilt statsråd för bostadspolitiska frågor.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett särskilt statsråd för bostadspolitiska frågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.