Tillsätta ett sjöfartsråd

Motion 2021/22:1443 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillsätta ett sjöfartsråd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjöfarten är inte bara ett transportslag utan också en viktig näring. Det sägs att ett jobb på sjön ger fyra jobb på land – bland annat i den marintekniska industrin. Sveriges utrikeshandel är beroende av sjöfarten; cirka 90 procent av Sveriges export sker via vattenvägar. För att upprätthålla Sveriges maritima kompetens behövs en svensk handelsflotta av en viss storlek. Det är positivt att det under den senaste tiden har skett såväl nybyggnad som inflaggning av fartyg till Sverige. Det är angeläget att nu säker­ställa att denna positiva utveckling fortsätter. Med syftet att långsiktigt stärka den maritima näringens konkurrenskraft bör därför en samverkansplattform i form av ett sjöfartsråd inrättas.

Danmark, som är en framstående sjöfartsnation, har ett samverkansråd som fram­gångsrikt bidrar till utvecklingen av sektorn genom samarbete mellan staten och industrin. Bland annat har detta resulterat i förenklade processer för både näringen och Sjöfartsinspektionen, stärkt sjöfart och ökad internationell konkurrenskraft.

Ett svenskt sjöfartsråd bör ges mandat att arbeta långsiktigt för en gemensam strategi i syfte att stärka hela den maritima näringens konkurrenskraft. Ambitionen är att skapa en samverkansplattform där industri, fackliga parter, universitet och utbildningsinstitu­tioner samt myndigheter inom sjöfarten gemensamt ska ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till tillväxt av svensk sjöfart och den maritima industrin. Förslag som samver­kansplattformen tar fram kan sedan utgöra underlag för beslut på politisk nivå då förslagen redan är förankrade, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. Detta är nödvändigt för utvecklingen av den maritima näringens konkurrens­kraft och bidrag till politisk måluppfyllelse. En sådan process skulle också kunna utgöra ett underlag till den fortsatta utvecklingen av sjöfartsdelen av den svenska maritima strategin, och om modellen faller väl ut skulle den kunna användas också för andra delar kopplade till den maritima strategin.

Fokus för sjöfartsrådets engagemang bör vara att svensk sjöfart ska ha samma villkor och förutsättningar som de konkurrerande sjöfartsnationerna. Uppdraget bör vara att identifiera tillväxthämmande faktorer inom sjöfartsområdet. Sjöfartsrådet ska årligen rapportera till regeringen och bör ha en allsidig sammansättning med företrädare för berörda myndigheter, maritim forskning och utbildning samt såväl nationellt som inter­nationellt verksamma organisationer och företag inom näringen.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillsätta ett sjöfartsråd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.